گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۵۰


ساقی امروز در خمارت بودم
تا شب به خدا در انتظارت بودم
می در ده و از دام جهانم به جهان
امشب چو به روز من شکارت بردم