گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۵۶


شب رفت و هنوز ما به خمار خودیم
در دولت تو همیشه سر کار خودیم
هم عاشق و هم بیدل و دلدار خودیم
هم مجلس و هم بلبل گلزار خودیم