گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۵۸


شد گلشن روی تو تماشای دلم
شد تلخی جور هات حلوای دلم
ما را ز غمت شکایتی نیست ولیک
ذوقی دارد که بشنوی وای دلم