گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۶۰


عالم جسم است و نور جانی مائیم
عالم شب و ماه آسمانی مائیم
چون از ظلمات آب و گل دور شویم
هم خضر و هم آب زندگانی مائیم