گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۶۴


عشق است قدح وز قدحش خوشحالم
او راست عروسی و منش طبالم
سوگند بدان عشق که بطال گر است
کانروز که طبال نیم بطالم