گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۷۰


قاشانیم و لاابالی حالیم
فتنه شدگان ازال آزالیم
جانداده به عشق رطل مالامالیم
صافی بخوریم و درد بر سر مالیم