گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۷۱


قومیکه چو آفتاب دارند قدوم
در صدق چو آهنند و در لطف چو موم
چون پنجهٔ شیرانهٔ خود بگشایند
نی پرده رها کنند و نی نقش و رسوم