گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۷۳


گاهی ز هوس دست زنان میباشم
گاه از دوری دست گزان میباشم
در آب کنم دست که مه را گیرم
مه گوید من بر آسمان میباشم