گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۷۵


گر چرخ پر از ناله کنم معذورم
ور دشت پر از ژاله کنم معذورم
تو جان منی و میدوم در پی تو
جان را چو به دنباله کنم معذورم