گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۷۶


گر چرخ زنم گرد تو خورشید زنم
ور طبل زنم نوبت جاوید زنم
چون حارس چوبک زن بام تو شوم
چوبک همه بر تارک ناهید زنم