گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۷۸


گر خوب کنی روی مرا خوب توام
ور چنگ کنی چو چوب هم چوب توام
گر پاره کنی ز رنج ایوب توام
ای یوسف روزگار یعقوب توام