گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۷۹


گردان به هوای یار چون گردونیم
ایزد داند در این هوا ما چونیم
ما خیره که عاقلان چرا هشیارند
وانان حیران که ما چرا مجنونیم