گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۸۳


کردیم قبول و من زرد میترسم
در خدمت تو ز چشم بد میترسم
از بیم زوال آفتاب عشقت
حقا که من از سایهٔ خود میترسم