گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۸۴


گر رنج دهد بجای بختش گیرم
ور بند نهد بجای رختش گیرم
زان ناز کند سخت که چون بازآید
سختش گیرم عظیم سختش گیرم