گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۸۵


گر شاد ببینمت بر این دیده نهم
ور دیده بر این رخ پسندیده نهم
بر عرعر زیبات طوافی دارم
گر روی بدان جعد پژولیده نهم