گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۸۶


گر صبر کنی پردهٔ صبرت بدریم
ور خواب روی خواب ز چشمت ببریم
گر کوه شوی در آتشت بگدازیم
ور بحر شوی تمام آبت بخوریم