گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۸۸


گر ماه شوی بر آسمان کم نگرم
ور بخت شوی رخت بسویت نبرم
زین بیش اگر بر سر کویت گذرم
فرمای که چون مار بکوبند سرم