گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۸۹


گر من بدر سرای تو کم گذری
از بیم غیوران تو باشد حذرم
تو خود به دلم دری چو فکرت شب و روز
هرگه که ترا جویم در دل نگرم