گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۹۰


گر یار کنی خصم تواش گردانیم
هر لحظه به نوعی دگرت رنجانیم
گر خار شدی گل از تو پنهان داریم
ور گل گردی در آتشت بنشانیم