گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳


گفتم دل و دین بر سر کارت کردم
هر چیز که داشتم نثارت کردم
گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی
آن من بودم که بیقرارت کردم