گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۹۴


گفتم سگ نفس را مگر پیر کنم
در گردن او ز توبه زنجیر کنم
زنجیر دران شود چو بیند مردار
با این سگ هار من چه تدبیر کنم