گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۹۸


گنجینهٔ اسرار الهی مائیم
بحر گهر نامتناهی مائیم
بگرفته ز ماه تا به ماهی مائیم
بنشسته به تخت پادشاهی مائیم