گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۹۹


گوئیکه به تن دور و به دل با یارم
زنهار مپندار که من دل دارم
گر نقش خیال خود ببینی روزی
فریاد کنی که من ز خود بیزارم