گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰۲


لب بستم و صد نکته خموشت گفتم
در گوش دل عشوه فروشت گفتم
در سر دارم آنچه به گوشت گفتم
فردا بنمایم آنچه دوشت گفتم