گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰۳


لیلم که نهاری نکند من چکنم
بختم که سواری نکند من چکنم
گفتم که به دولتی جهانرا بخورم
اقبال چو یاری نکند من چکنم