گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰۷


ما برزگران این کهن دشت نویم
در کشتهٔ شادی همه غم میدرویم
چون لالهٔ کم عمر در این دشت فنا
تا سر زده از خاک ببادی گرویم