گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰۸


ما جان لطیفیم و نظر در نائیم
در جای نمائیم ولی بیجائیم
از چهره اگر نقاب را بگشائیم
عقل و دل و هوش جمله را بربائیم