گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۰۹


ما خاک ترا به آب زمزم ندهیم
شادی نستانیم و از این غم ندهیم
این صورت ما نصیب آدمیانست
از صورت تو آب به آدم ندهیم