گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۱۱


ما را بس و ما را بس و ما بس کردیم
ما پشت بروی یار ناکس کردیم
مردار همه نثار کرکس کردیم
در قبلهٔ تو نماز واپس کردیم