گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۱۳


ما عاشق خود را به عدو بسپاریم
هم منبل و هم خونی و هم عیاریم
ما را تو به شحنه ده که ما طراریم
تو حیلهٔ ما مخور که ما مکاریم