گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۱۶


مانند قلم سپید کار سیهم
گر همچو قلم سرم بری سر ننهم
چون سر خواهم به ترک سر خواهم گفت
چون با سر خود ز سر او شرح دهم