گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۱۷


ماهی فارغ ز چارده می‌بینم
بی‌چشم بسوی ماه ره می‌بینم
گفتی که از او همه جهان آب شده است
آوخ که در این آب چه مه می‌بینیم