گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۲۲


مائیم که دل ز جسم و جوهر کندیم
مهر از فلک و جهان اغبر کندیم
از کبر جهان سبال خود میمالید
از دولت دل سبلت او را کندیم