گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۲۳


مائیم که دوست خویش دشمن داریم
اما دشمن هر عاشق و هر بیداریم
با قاصد دشمنان خود یاریم
ما دامن خود همیشه در خون داریم