گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۲۵


مردم رغم عشق دمی در من دم
تا زندهٔ جاوید شوم زان یکدم
گفتی که به وصل با تو همدم باشم
گو با که کجا شرم نداری همدم