گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۲۶


مصنوع حقیم و صید صانع باشیم
جانرا ز مراد جان چه مانع باشیم
صد بره برای بندگان قربان کرد
ما چند به آب گرم قانع باشیم