گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۲۸


من بحر تمامم و یکی قطره نیم
احول نیم و چو احولان غره نیم
گویم به زبان حال و هر یک ذره
فریاد همی کند که من ذره نیم