گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۳۲۹


من بر سر کویت آستین گردانم
تو پنداری که من ترا میخوانم
نی نی رو رو که من ترا میدانم
خود رسم منست کاستین جنبانم