گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۳۶


من زخم ترا به هیچ مرهم ندهم
یکی موی ترا بهر دو عالم ندهم
گفتم جان را بیار محرم ندهم
از گفتهٔ خود بیش دهم کم ندهم