گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۴۲


من عاشقی از کمال تو آموزم
بیت و غزل از جمال تو آموزم
در پردهٔ دل خیال تو رقص کند
من رقص خوش از خیال تو آموزم