گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۴۳


من عشق ترا به جای ایمان دارم
جان نشکیبد ز عشق تا جان دارم
گفتم دو سه روز زحمت از تو ببرم
نتوانستم از تو چه پنهان دارم