گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۴۵


من غیر ترا گزین ندارم چکنم
درمان دل حزین ندارم چکنم
گوئیکه ز چرخ تا بکی چرخ زنیم
من کار دگر جزین ندارم چکنم