گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۴۷


من کاستهٔ وفای آن مه‌رویم
گر خواهد و گر نخواهد آنمه رویم
زو آب حیات ابدی میجویم
او آب حیات آمده و من جویم