گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۴۸


من گردانم مطرب گردان خواهم
من زهرهٔ گردنده چو کیوان خواهم
جانم جانم ز صورت جان خواهم
من جغد نیم که شهر ویران خواهم