گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۵۴


من همچو کسی نشسته بر اسب خام
در وادی هولناک بگسسته لگام
تازد چون مرغ تا که بجهد از دام
تا منزل این اسب کدام است کدام