گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۵۶


مهتاب بلند گشت و ما پست شدیم
معشوق به هوش آمد و ما مست شدیم
ای جان جهان هرچه از این پس شمری
بر دست مگیر زانکه از دست شدیم