گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۶۹


هوش عاشق کجا بود سوی نسیم
هوش عاقل کجا بود با زر و سیم
جای گلها کجا بود باغ و نعیم
جای هیزم کجا بود قعر جحیم