گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷۰


یار آمده یار آمده ره بگشائیم
جویان دلست دل بدو بنمائیم
ما نعره‌زنان که آن شکارت مائیم
او خنده‌کنان که ما ترا میپائیم