گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۳۷۱


یا صورت خودنمای تا نقش کنیم
یا عزم کنیم و پای در کفش کنیم
یا هر یک را جدا جدا بوسه بده
یا یک بوسه که تا همه پخش کنیم