گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳۷۲


یرغوش بک و قیر بک و سالارم
با نصرت و با همت و با اظهارم
گر کوه احد بخصمیم برخیزد
آن را به سر نیزه ز جا بردارم